Consulte el PDF

El 3 de novembre es va publicar pel Departament de Salut la nova Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació.

En aquesta nova Guia s’han actualitzat conceptes, processos i s’han aclarit alguns aspectes. En aquest sentit, la Guia especifica que està destinada a oferir el servei de seguiment farmacoterapèutic (SFT) acompanyat d’un sistema personalitzat de dosificació (SPD) a tots els pacients ambulatoris que visquin al seu domicili, en residències geriàtriques o en domicilis que tinguin una funció substitutòria. També s’ha incorporat un apartat referit als sistemes automatitzats per a la preparació dels dispositius de dosificació personalitzada (DDP) i les condicions que han de complir.

El Departament de Salut té previst elaborar un decret per regular aquest servei, d’acord amb el contingut de la nova Guia, que serà la que s’haurà de seguir per poder prestar aquest servei.

Quines són les novetats més remarcables?

 

a)S’especifica que en cap cas es pot superar la ràtio de 150 pacients/setmana per professional farmacèutic verificador a jornada completa a fi de poder garantir un SFT amb SPD adequat.

b) En cas que es dugui a terme el subministrament i control d’un dipòsit de medicaments autoritzat en un centre sanitari, es permet l’elaboració dels DDP en aquest dipòsit, sempre i quan es compleixin tots els requisits establerts en la guia i es tingui per objecte atendre exclusivament als pacients del centre.

c)No es permet dur a terme la preparació del DDP en una farmaciola.

d) Es recull els sistemes automatitzats per a la preparació dels DDP i especifica que aquests sistemes han de garantir els requeriments que marca la guia, així com evitar la contaminació creuada i mantenir la traçabilitat dels medicaments de cada pacient.

e)La documentació del servei pot ser en suport paper o en suport electrònic.

f)S’ha fet una revisió dels annexos per simplificar-los i adaptar-los a la pràctica diària.

Es pot accedir al document a través del web Canal Medicaments i Farmàcia:

http://medicaments.gencat.cat/ca/empreses/oficines-de-farmacia/serveis-professionals/SPD/

© La presente información es propiedad de Escura, abogados y economistas, quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.