Consulti el PDF

En l’àmbit de centres residencials, centres de dia, s’adopten les mesures preventives següents:

En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan no és pot garantir la separació espais i professionals entre els dos serveis.

El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i de les ludoteques de la Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats que desenvolupin els mateixos serveis que els centres esmentats. Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als usuaris del centre de dia, concretament, per a les persones que en fan ús en virtut del conveni de places de menjador amb l’ajuntament corresponent, i les persones en situació assimilable. En tots els casos se n’han d’identificar els usuaris. Així mateix, l’ús d’aquests serveis s’ha de fer d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

L’anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d’intervenció socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d’aquelles situacions d’atenció social imprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en l’àmbit de l’atenció a la infància en risc. g) La suspensió per part de les entitats d’educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats en l’àmbit del lleure que impliqui la coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/dogc2/annexA_ca.pdf

© La presente información es propiedad de Escura, abogados y economistas, quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.